Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Indico Painting BV, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomsten welke door alle medecontractanten werden aanvaard.

Deze algemene voorwaarden worden geacht uitdrukkelijk te zijn aanvaard door de medecontractant/klant ook al zijn deze strijdig met de algemene of bijzondere voorwaarden van de medecontractant/klant.

Artikel 2 – Offertes en bestellingen

Onze offerteprijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Onze offertes blijven geldig gedurende 1 maand.

Er is pas een bindende overeenkomst na mondelinge of schriftelijke toezegging door de opdrachtgever en wanneer deze uitdrukkelijk werd aanvaard door Indico Painting BV.

Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of annuleert om welke reden ook, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30 % van het bedrag van de offerte/overeenkomst buiten de vergoeding voor de reeds uitgevoerde werken, leveringen of aankopen in het kader van de overeenkomst.

Indien de bestelde hoeveelheden tijdens de uitvoering van de werken geringer blijken, is een vergoeding van 30 % van het niet uitgevoerde offertebedrag verschuldigd.

In de offerteprijs zijn geen retouches inbegrepen voor schade welke niet door de schilder werd veroorzaakt, zoals schade door derden, verhuis, scheuren of barsten door het zetten van het gebouw, vochtschade, opstijgend vocht en dergelijke meer.

De klant voorziet parkeerplaatsen voor de schilders. Indien er geen gereserveerde plaats(en) zijn, zullen eventuele bijkomende parkeerkosten ten laste komen van de klant. Parkeerkosten zijn nooit inbegrepen in de offerte.

De klant is verantwoordelijk voor de vergunningsaanvraag voor het plaatsen van stellingen. Bijkomende kosten van de lokale overheden met betrekking tot deze vergunningen zijn ten laste van de klant.

Artikel 3 – Prijsherziening

Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20).
“P” is het bedrag van de uitgevoerde werken en “p” is het herziene bedrag. “S” is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; “s” is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was. “I” is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. “i” is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

Artikel 4 – Uitvoeringstermijnen

De uitvoeringstermijnen welke in de offertes worden vermeld, zijn niet bindend, doch slechts informatief.

Behoudens andersluidende overeenkomst kunnen vertragingen in de uitvoering van de werken geenszins de opzegging/verbreking van de overeenkomst, enige schadevergoeding of intresten of de weigering tot volledige betaling van de overeengekomen prijs rechtvaardigen. Indico Painting BV houdt zich het recht voor de uitvoering van de werken op te schorten of de overeenkomst als verbroken te aanzien bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de openstaande facturen.

Indien een datum voor de aanvang van de werken werd overeengekomen, dient de klant Indico Painting BV minstens 10 werkdagen vooraf te verwittigen indien deze door onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden aangevat en op een latere datum dienen te worden uitgesteld. Bij gebreke hieraan is de klant een vergoeding verschuldigd van 10 % van de overeengekomen prijs.

Artikel 5 – Uitvoering

De plaatsen waar gewerkt moet worden dienen vlot toegankelijk te zijn.

Voor alle (bijkomende) werken welke niet voorzien zijn in de offerte/overeenkomst zal een regieprijs worden aangerekend (momenteel 55 Euro/uur), vermeerderd met de kostprijs van de gebruikte materialen.

Wachttijden of andere kosten voortvloeiend uit omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van Indico Painting BV, zullen eveneens aan regietarief worden doorgerekend.

De klant zorgt ervoor dat de werf vrij toegankelijk is, wat inhoudt dat deze niet afgesloten is, dan wel dat een sleutel ter beschikking wordt gesteld. De klant stelt steeds elektriciteit, water en sanitaire ruimtes ter beschikking van Indico Painting BV, alsook een af te sluiten ruimte waar het materiaal en materieel veilig kan worden opgeborgen. Eventuele kosten voor de huur van een mobiel toilet zijn ten laste van de klant.

De klant is er tevens verantwoordelijk voor dat de te schilderen ruimte een minimale temperatuur heeft van 15 graden Celcius. Zo niet, is er geen zekerheid over de kwaliteit van het stuc- of schilderwerk.

Artikel 6 – Aanvaarding, zichtbare en onzichtbare gebreken

Geen enkel lastenkohier, beschrijvend bestek of plan is tegenstelbaar behoudens uitdrukkelijke aanvaarding door Indico Painting BV.  Elke klacht dient te worden overgemaakt binnen de 8 dagen na uitvoering van de werken en dit per aangetekende brief. Na het verstrijken van deze termijn worden de werken aanzien als aanvaard. Indien bepaalde gebreken in de ruimten waarin werken dienen te worden uitgevoerd niet werden vastgesteld tijdens de offertefase en welke tot uiting komen tijdens of na de uitvoering van de werken, kan hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid in hoofde van Indico Painting BV worden weerhouden. Eventuele extra werken in dit verband zullen worden afgerekend aan regietarief vermeerderd met een vergoeding voor de gebruikte producten. Indico Painting BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ingevolge opstijgend vocht.

Artikel 7 – Risico

Indico Painting BV draagt geen verantwoordelijkheid wanneer tijdens de uitvoering van de werken andere aannemers of derden die de werf betreden schade veroorzaken aan de door Indico Painting BV uitgevoerde werken. De herstelling van deze schade wordt eveneens afgerekend aan regietarief, vermeerderd met de vergoeding voor de gebruikte producten.

Indico Painting BV behoudt het eigendomsrecht op de geleverde of geplaatste goederen tot de prijs door de opdrachtgever volledig werd betaald. Anderzijds draagt de opdrachtgever het risico voor verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het goed afsluiten en bewaken van de werf. Producten en werktuigen welke op de werf werden geleverd, worden beschouwd als zijnde in ontvangst genomen en aanvaard door de opdrachtgever. De premies voor eventuele verzekering tegen diefstal of beschadiging van de op de werf geleverde goederen en materieel zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Indico Painting BV is beperkt tot vergoeding van de schade te wijten aan het foutief uitvoeren van de hoofdverbintenis van de overeenkomst. Indico Painting BV is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade.

Elke schade dient binnen de 8 dagen na haar ontstaan per aangetekende brief ter kennis van Indico Painting BV te worden gebracht. Indico Painting BV kan slechts aansprakelijk worden gesteld en tot vergoeding gehouden zijn voor door haar of de door haar producten veroorzaakte schade ten belope van maximaal de verzekerde bedragen conform de polissen BA exploitatie en BA na levering, zijnde 1.250.000 euro voor zaakschade en lichamelijke schade.

Indien het project decoratieve schilderwerken of stucwerk betreft, kan er op voorhand gekozen worden uit stalen. Het resultaat bij de klant kan echter onmogelijk “identiek” zijn. Decoratief schilder- of stucwerk is een ambacht, waarbij kleuren en texturen kunnen afwijken van de gekozen stalen. Ieder project is daarom uniek.

Artikel  9 – Betalingen

Bij het afsluiten van de overeenkomst dient een voorschot van (circa) 20 % (bedragen worden afgerond) van de overeengekomen aannemingsprijs te worden betaald. Vóór aanvang der werken wordt nogmaals 20% van de overeengekomen aannemingsprijs door de klant betaald. Het saldo van 60 % wordt gefactureerd volgens de vordering van de werken. In ieder geval dient 80% van de overeengekomen aannemingsprijs te zijn voldaan, vooraleer Indico Painting BV het project afwerkt en oplevert. De betalingen gebeuren pas via facturen die u worden verstuurd. De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders wordt vermeld op de factuur. Het onbetaald blijven van deze tussentijdse facturen kan leiden tot het stilleggen van het project, wat op zich kan leiden tot bijkomende kosten en (grote) termijnverschuivingen (bijvoorbeeld door het feit dat wij dan eerst andere toegezegde projecten moeten opstarten en afwerken).

Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar. Tevens is een schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 250 Euro. Tenslotte is een vast bedrag van 40 euro invorderingskosten verschuldigd conform art. 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.